Ochrana osobních údajů

Neautorizovaný přístup. Před vstupem na tuto stránku se prosím přihlašte.

Přihlásit
 
 
 
 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ   
 
Uděluji tímto souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“), jak je uvedeno níže, a jejích zařazením do databáze společnosti Libor Voslař, se sídlem v Poli 599, 517 71 české Meziříčí, IČO: 04882971, DIČ: CZ8110193234 zápsán 8.3.2016 v živnostenském rejstříku (dále jen „Prodávající“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účelem mojí evidence, jako zákazníka Prodávajícího při objednání zboží Prodávajícího prostřednictvím uživatelského účtu.

Zpracovávané osobní údaje:

Osobní údaje jsou získávány na základě vyplnění formuláře na webové stránce Prodávajícího při registraci uživatelského účtu.
Tento souhlas uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let.
Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím webové stránky Prodávajícího, zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu prodávajícího, e-mail: gdpr@artvo.cz, nebo zasláním na adresu prodávajícího: Libor Voslař, V Poli 599, 517 71 české Meziříčí. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu. 

Beru na vědomí, že mám právo:
• požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinen mi ji poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
• požadovat od Prodávajícího vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Prodávající provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;
• se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Prodávajícího, a pokud jim Prodávající nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo;
• žádat Prodávajícího o aktualizaci svých osobních údajů;
• na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup;
• žádat Prodávajícího o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů.

Prodávající a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat:
• na adrese: V Poli 599, 517 71 České Meziříčí
• e-mail: gdpr@artvo.cz
• telefon: 724 004 075


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 
I. Základní ustanovení 
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Libor Voslař – reklamní agentura ArtVo IČ: 04882971, DIČ: CZ8110193234 se sídlem v Českém Meziříčí (dále jen: „správce“). 
 2. Kontaktní údaje správce jsou 
Adresa: V Poli 599, 517 71 České Meziříčí 
E-mail: gdpr@artvo.cz , Tel.: +420 724 004 075 
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  
 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.  
 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.  
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.  
 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.  
 
IV. Doba uchovávání údajů 
 1. Správce uchovává osobní údaje
  po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.  
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  
 
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  podílející se na zajištění provozu služeb,
  zajišťující marketingové služby. 
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.  
 
VI. Vaše práva 
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.  
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 
 
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě jsou uloženy v trezoru nebo zamykatelném šupleti, digitální jsou chráněné antivirovým programem, souborem hesel. 
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 
 
VIII. Závěrečná ustanovení 
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023. 

GDPR ke stažení v pdf nebo wordu.
© Svetsvatby.cz